top of page

Política de Privacitat

OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Aquest avís legal regula l'ús del lloc web https://www.barlahiguerabcn.com (d'ara endavant, el web), del qual és titular Cocteleria Kiana SL (d'ara endavant, La Higuera) amb domicili al c/ Sicília, 101, baixos, 08013 (Barcelona), CIF B63087654.

L'accés al web de La Higuera és totalment voluntari, i qui accedeix a navegar-hi, s'atribueix la condició d'usuari de la mateixa, la qual cosa implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses al present Avís Legal, i de les seues possibles modificacions. L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal.

L'usuari respondrà davant de La Higuera o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Així mateix, en visitar la pàgina l'usuari assumeix, coneix i accepta que les dades i les informacions sobre els serveis que apareixen a la web són de caràcter informatiu i, en tot moment, poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzats.

La Higuera es reserva el dret de suspendre temporalment, o anul·lar definitivament, sense necessitat de preavís, l'accessibilitat de la seva pàgina web per mantenir-la, reparar-la, actualitzar-la o millorar-la.

Podeu transmetre'ns els vostres dubtes utilitzant les dades de contacte que figuren a continuació.

IDENTIFIACIÓ I COMUNICACIONS

La Higuera, en compliment de la Llei 34/2002 (11 de juliol) de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els informa de les seves dades:

  • Denominació social: Cocteleria Kiana, SL

  • N.I.F.: B63087654

  • Domicili social: Carrer Sicília, 101, baixos, 08013 Barcelona

  • Telèfon: 932463886

  • Correu electrònic: barlahiguera@gmail.com

 

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i La Higuera es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol dels mitjans detallats anteriorment.

CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

Els usuaris poden visitar lliurement les pàgines de La Higuera, a excepció de les que puguin estar incloses en àrees restringides o de subscripció.
L'usuari es compromet a utilitzar les pàgines de La Higuera de conformitat amb la llei espanyola, aquesta Nota Legal, les condicions particulars de certs serveis i la resta d'avisos, reglaments d'ús i instruccions que s'hagin posat en coneixement seu, així com amb la moral i les bones pràctiques generalment acceptades, i amb lordre públic.

La web té com a objectiu principal informar el públic, en general, sobre els serveis i informació de La Higuera, així com establir relacions amb clients, agències i empresaris interessats.

La Higuera rebutja qualsevol responsabilitat en relació amb la informació que es trobi fora d'aquesta web o del seu control i/o de la qual no sigui autor, i no és responsable, en particular, de l'actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través del web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre us demanarem de manera expressa que ens la proporcioni voluntàriament. Les dades sol·licitades a través dels formularis de recollida de dades de la web o altres vies seran incorporades a un fitxer que pot incloure tractament de dades de caràcter personal del qual és responsable La Higuera.

La Higuera tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament per tal d'oferir la informació sol·licitada o gestionar les peticions de serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell , de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Així mateix, La Higuera cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se al Contacte de protecció de dades (CPD) referenciat més avall.

La Higuera adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel Reglament (UE) 2016/679 i altres normatives aplicables.

La nostra política quant a correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que heu sol·licitat rebre. Si preferiu no rebre aquests missatges per correu electrònic, us oferirem a través d'aquests la possibilitat d'exercir el vostre dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 /2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 es posa en el seu coneixement la informació següent sobre el tractament de dades personals).


Responsable: Cocteleria Kiana, SL
Contacte de Protecció de Dades:
La Higuera
C/ Sicília, 101
08013 Barcelona
barlahiguera@gmail.com

 

Finalitat: La finalitat de la creació és la gestió comercial i contractual amb els clients, així com respondre a les peticions d'informació dels usuaris de la web.

Legitimació: La base legal per al present tractament és la sol·licitud realitzada pels clients en particular i pels usuaris en general.

Destinataris: Els destinataris de la informació són els departaments que gestionen les peticions d'informació dels clients i de gestió comercial. Altres destinataris de la informació són també les entitats oficials públiques o privades que, per obligació legal o necessitat material, hagin d'accedir a les dades, als efectes de la correcta prestació dels serveis sol·licitats/contractats, que constitueix la finalitat del tractament de aquestes dades. En aquells casos en què per raó del seu tractament sigui necessària la intervenció d'algun subcontractista, es podran comunicar les dades personals a les entitats proveïdores, única i exclusivament, amb la finalitat prèviament descrita.

Drets: En qualsevol moment, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al Contacte de Protecció de Dades (CPD) a l'adreça establerta facilitada en el contacte. També podeu revocar els consentiments a altres tractaments. També podeu sol·licitar més informació al CPD sobre els tractaments realitzats.
En cas que considereu que s'han vulnerat els vostres drets podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent.

Conservació: Les dades recollides seran conservades mentre siguin rellevants per a La Higuera i no s'hagin exercitat els drets de supressió, oposició, limitació del tractament. Així mateix, les dades seran sempre conservades mentre puguin ser requerides per les autoritats conforme la legislació vigent.

POLÍTICA DE COOKIES

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre us demanarem de manera expressa que ens la proporcioni voluntàriament. Les dades sol·licitades a través dels formularis de recollida de dades de la web o altres vies seran incorporades a un fitxer que pot incloure el tractament de dades de caràcter personal del qual és responsable La Higuera.

La Higuera tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament per tal d'oferir la informació sol·licitada o gestionar les peticions de serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell , de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Així mateix, La Higuera cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se al Contacte de protecció de dades (CPD) referenciat més avall.

La Higuera adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel Reglament (UE) 2016/679 i altres normatives aplicables.
La nostra política quant a correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que heu sol·licitat rebre. Si preferiu no rebre aquests missatges per correu electrònic, us oferirem a través d'aquests la possibilitat d'exercir el vostre dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut de la web està subjecte al que disposa la normativa vigent que regula la Propietat Intel·lectual i, per tant, no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia de La Higuera. L'ús indegut del contingut del web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright. Els usuaris han d'abstenir-se d'obtenir o d'intentar obtenir els continguts de la web de La Higuera utilitzant mitjans o procediments diferents dels llocs a disposició o indicats a aquest efecte a les pàgines web on es trobin, excepte aquells que disposats en llicències de copyleft i similars.

POLÍTICA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

El desenvolupament sostenible, en tota la seva amplitud, és present a les actuacions de La Higuera, des de l'establiment de les estratègies a llarg termini fins a les activitats quotidianes.

United Nations Sustainable Development Goals

Pretenem contribuir a assolir els objectius globals per eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom, com a part implicada a l'agenda de desenvolupament sostenible 2030.

Aquesta cultura implica una manera d'entendre l'organització que ha de generar valor compartit per a tothom, incloent-hi les futures generacions.

Hem d'actuar segons els principis de la responsabilitat social corporativa, integrant variables ambientals, culturals, econòmiques, socials i ètiques a tota la cadena de valor.

POLÍTICA DE COMPRA SOSTENIBLE

Integrem els proveïdors en la gestió sostenible.

Com a empresa de serveis, tenim implantada una estratègia de compra sostenible per l'impacte rellevant dins de la cadena de valor.

  • Compromís: Els proveïdors han d'estar compromesos amb la sostenibilitat de manera alineada amb l'organització.

  • Abast: Els criteris sostenibles a valorar en les compres abasten aspectes econòmics, socials, ambientals, incloent-hi l'enfocament del cicle de vida, la ubicació, el transport utilitzat, els materials utilitzats, el cost, la igualtat d'oportunitats a l'ocupació, la contractació de persones amb discapacitat i ús de materials per fi del seu cicle de vida.

  • Col·laboració: Suport a proveïdors no iniciats en sostenibilitat. Aprenem de les millors pràctiques dels nostres proveïdors.

 

Col·laborem amb els proveïdors, els ensenyem i aprenem. Ens inspiren per alinear la nostra política de sostenibilitat.

bottom of page